Afspraak maken? +31 (0)6 5517 2842
 
Privacy

Verklaring

De Amsterdam Kliniek respecteert uw privacy. In onderstaand privacy reglement kunt u lezen hoe wij met uw privacy omgaan en welke rechten u hebt ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Artikel 1: Persoonsgegevens

Als zorgaanbieder verwerkt de Amsterdam Kliniek persoonsgegevens, dat wil zeggen gegevens die te herleiden zijn tot een persoon. Naast naam, adres, geboortedatum en e-mailadres zijn we wettelijk verplicht om uw Burgerservicenummer (BSN) te registeren. Dit alles vanuit het oogpunt van een correcte en veilige zorgverlening.

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen kan het zijn dat de Amsterdam Kliniek u vraagt een aantal vragen te beantwoorden over bijvoorbeeld uw ziektebeeld, eventuele medicijnen die u gebruikt, andere klachten/aandoeningen die u wellicht hebt en soms ook over bijvoorbeeld uw leefgewoonten. Gegevens betreffende de gezondheid zijn bijzondere gegevens, waaraan voor de verwerking ervan in wet- en regelgeving extra eisen zijn gesteld. Dergelijke gegevens worden vastgelegd in een medisch dossier dat voor u wordt aangelegd. Hiertoe zijn wij op grond van de wet verplicht. Het medisch dossier bevat onder andere aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Alle gegevens in uw dossier worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Verder gebruiken we cookies om de website te verbeteren. Meer informatie over de omgang met cookies vindt u in ons cookiebeleid dat is te raadplegen op onze website.

Artikel 2: De verantwoordelijke

De Amsterdam Kliniek verwerkt persoonsgegevens volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de Amsterdam Kliniek, gevestigd aan de Stationsstraat 6 E te (1391 GN) Abcoude.

Artikel 3: Doeleinden van de verwerking

De Amsterdam Kliniek verwerkt uw gegevens ten behoeve van:

1 de (uitvoering van de) geneeskundige behandelingsovereenkomst, oftewel de zorgverlening aan u;
2 de kwaliteit van de zorgverlening;
3 het declareren van de geleverde zorg;
4 de nakoming van een wettelijke verplichting;
5 het onderhouden van een relatie met u;
6 het u op de hoogte houden van nieuws over de Amsterdam Kliniek en/of van aanbiedingen en/of van nieuwe producten of behandelingen van de Amsterdam Kliniek.

Artikel 4: Wie hebben toegang tot uw gegevens

Alleen bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst rechtstreeks betrokkenen, waarnemers of vervangers hebben toegang tot uw gegevens.

De Amsterdam Kliniek kan ook andere bedrijven inzetten om taken namens de Amsterdam Kliniek uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn het verwerken van betalingen en het versturen van bestellingen.

Alle hebben alleen toegang tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Artikel 5: Geheimhoudingsplicht

Alle medewerkers van de Amsterdam Kliniek hebben een geheimhoudingsplicht. Zij zijn ofwel aan het medisch beroepsgeheim gebonden of aan een contractuele geheimhoudingsplicht die geldt voor alle gegevens waarvan zij kennis nemen in de uitoefening van hun werkzaamheden.

Ook de derde partijen die de Amsterdam Kliniek inschakelt ten behoeve van ondersteuning van de zorgverlening, zoals de verwerker van de betalingen en de leverancier die uw bestelling in opdracht van de Amsterdam Kliniek bij u bezorgt, zijn gebonden aan de contractuele afspraken die wij met hen hebben gemaakt. Op deze manier zorgt de Amsterdam Kliniek ervoor dat met uw gegevens zorgvuldig wordt omgegaan en niet voor andere doeleinden worden verwerkt dan waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt.

Artikel 6: Gegevensverstrekking aan derden

De Amsterdam Kliniek verstrekt geen gegevens aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, behoudens in de gevallen waarin zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijk voorschrift of op een andere grondslag haar beroepsgeheim mag doorbreken. Van dat laatste is sprake bij een zogeheten conflict van plichten. Hier is niet snel sprake van. Het moet gaan om een noodsituatie waarbij het bewaren van het medisch beroepsgeheim ernstig nadeel of gevaar zou opleveren voor u of een ander. Bij een wettelijke verplichting kunt u denken aan de verplichting calamiteiten te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de periodieke controles die zorgverzekeraars uitvoeren ten aanzien van de ingediende declaraties. De Amsterdam Kliniek verstrekt alleen medewerking aan een verzoek van een autoriteit tot verstrekking van persoonsgegevens na een controle of de gegevensopvraging wel aan de in de wet- en regelgeving gestelde eisen voldoet. Zo zijn zorgverzekeraars bij hun controles over ingediende declaraties gebonden aan protocollen.

Artikel 7: Bewaartermijn persoonsgegevens

De Amsterdam Kliniek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verwerkt, tenzij een langere bewaartermijn bij wet verplicht is gesteld. Hoe lang uw gegevens worden bewaard is dus afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Voor medische gegevens geldt een bewaartermijn van in beginsel 15 jaar.

Artikel 8: Beveiligingsmaatregelen

De Amsterdam Kliniek heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Mocht onverhoopt toch sprake zijn van verlies of onrechtmatige gegevenswerking dan meldt de Amsterdam Kliniek dat aan de Autoriteit Persoonsgegevens en, indien de wet dit voorschrijft ook aan de betrokkenen van wie gegevens zijn verloren of onrechtmatig verwerkt. De Amsterdam Kliniek is hiertoe op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens sinds 1 januari 2016 verplicht.

Artikel 9: Uw rechten

U hebt op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst recht op inzage in uw persoonsgegevens, correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens en vernietiging van persoonsgegevens.

Inzagerecht
Voor inzage kunt u altijd langskomen bij de Amsterdam Kliniek. Wel dient u zich bij een verzoek om inzage te legitimeren. De Amsterdam Kliniek verstrekt geen persoonsgegevens als zij niet zeker weet dat de juiste persoon het inzageverzoek doet.

Wenst u een kopie van (delen van) uw medisch dossier, dan vragen we u een schriftelijk verzoek daartoe in te dienen, vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. U kunt uw verzoek per post of per e-mail (info@amsterdamkliniek.nl) indienen. Het dossier wordt aangetekend naar u verstuurd. De Amsterdam Kliniek kan kosten in rekening brengen voor het verstrekken van een kopie van (delen van) uw medisch dossier.

Vraagt een ander dan u om een kopie van uw medisch dossier, dan is hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming nodig. Uw behandelend arts wordt altijd op de hoogte gesteld van een verzoek om inzage.

Correctie- en aanvullingsrecht
Bent u van mening dat uw gegevens niet (langer) juist of volledig zijn, dan kunt u per post of per e-mail (info@amsterdamkliniek.nl) een schriftelijk verzoek om correctie en/of aanvulling doen. Een aanvulling kan bijvoorbeeld een door u geschreven verklaring zijn waarin u uw zienswijze over de behandeling uiteenzet of een second opinion die u hebt laten verrichten.

Vernietigingsrecht
U kunt de Amsterdam Kliniek schriftelijk verzoeken, per post of per e-mail (info@amsterdamkliniek.nl) om (delen van) uw medisch dossier te vernietigen. Vernietiging kan verstrekkende gevolgen hebben. De Amsterdam Kliniek beslist op een verzoek tot vernietiging binnen drie maanden.

Artikel 10: Uw bijdrage aan de privacy binnen de Amsterdam Kliniek

De Amsterdam Kliniek doet haar uiterste best uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Maar u kunt ook zelf een steentje bijdragen aan de privacybescherming van onze patiënten/cliënten. Door bijvoorbeeld aan onze balie gepaste afstand te houden tot u aan de beurt bent, respecteert u de privacy van anderen.

Ook vragen wij u geen foto-, film- en/of geluidsopnamen te maken waarop anderen of hun gegevens staan zonder dat die anderen hier toestemming voor hebben gegeven. Extra voorwaarde voor foto-, film- en/of geluidsopnamen van één van onze medewerkers is dat zij niet gehinderd worden bij het uitvoeren van hun taak. Indien u het gesprek met uw zorgverlener wenst op te nemen, verzoeken wij u dit vooraf aan te geven bij deze persoon.

Artikel 11: Nieuwsbrieven

De Amsterdam Kliniek stuurt periodiek nieuwsbrieven rond, met daarin reclame en/of informatie over producten die gelijk of gelijksoortig zijn aan de producten die u bij de Amsterdam Kliniek besteld hebt en/of over behandelingen die gelijk of gelijksoortig zijn aan de behandeling die door de Amsterdam Kliniek reeds bij u is uitgevoerd. Daarop wordt u bij het plaatsen van de bestelling respectievelijk bij het tot stand komen van de overeenkomst gewezen. Bij het plaatsen van de bestelling respectievelijk bij het aangaan van de overeenkomst wordt u de mogelijkheid geboden om aan te geven of aan te vinken dat u geen nieuwsbrieven wenst te ontvangen.

U hebt overigens te allen tijde het recht om aan te geven geen nieuwsbrief meer te willen ontvangen. Dit kunt u onder andere doen door een e-mail te sturen (info@amsterdamkliniek.nl) of door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee u zich afmeldt voor de nieuwsbrieven.

Artikel 12: Wijzigingen

Door snelle technische ontwikkelingen of gewijzigde wet- en/of regelgeving kan het soms nodig zijn om het privacy reglement aan te passen. De Amsterdam Kliniek behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy reglement. Wijzigingen of aanvullingen op het privacy reglement worden hier gepubliceerd. De Amsterdam Kliniek raadt u aan om met enige regelmaat het privacy reglement te controleren.

Artikel 13: Contact

Hebt u vragen of opmerkingen naar aanleiding van het lezen van dit privacy reglement of vindt dat het handelen van de Amsterdam Kliniek niet in overeenstemming is met het privacy reglement, dan vernemen wij dit graag van u.