Afspraak maken? +31 (0)6 5517 2842
 
Algemene

Voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle uitingen, diensten, producten en materialen van de Amsterdam Kliniek. Indien er een specifieke overeenkomst bestaat, zoals een behandelingsovereenkomst, dan worden ze geacht onderdeel van deze overeenkomst te zijn.

Definities

Amsterdam Kliniek: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Stationsstraat 6 E te (1391 GN) Abcoude, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33262304.

Wederpartij: klanten, leveranciers, medewerkers, exposanten, cursisten, contacten op sociale media, bezoekers kliniek.

Uitingen: iedere communicatie vanuit de Amsterdam Kliniek, ongeacht vorm en medium, zoals website, schriftelijke en mondelinge informatie, facebookmeldingen, foto’s, drukwerk, etc.

Materialen: foto’s, video-opnamen, reclame- en promotiemiddelen, etc.

Diensten: behandelingen, behandelmethoden, cursussen, informatie, presentaties, verkoop en promotie van producten

Producten: door de Amsterdam Kliniek gebruikte en geleverde producten

Levering

De uitingen, diensten, producten en materialen van de Amsterdam Kliniek worden uitgevoerd en geleverd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zonder onnodige vertraging. Mochten er niettemin fouten of gebreken bestaan in de door de Amsterdam Kliniek geleverde diensten en/of producten, dan zullen deze zo spoedig mogelijk verholpen worden voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is.

Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de macht van de Amsterdam Kliniek, zoals brand, overstroming, staking, uitzonderlijke weersomstandigheden of overheidsmaatregelen, niet-levering door toeleveranciers van de Amsterdam Kliniek, etc.

Mocht het niet mogelijk zijn bepaalde producten, diensten of materialen te leveren wegens overmacht, dan zal de Amsterdam Kliniek de levering opschorten en indien mogelijk alsnog leveren zodra de situatie van overmacht geëindigd is. Indien dit niet meer mogelijk is, dan zal de betreffende overeenkomst vervallen. Wederpartij kan geen rechten aan niet-levering op grond van overmacht ontlenen. De Amsterdam Kliniek is niet aansprakelijk voor schade bij de wederpartij ten gevolge van niet-levering op grond van overmacht.

Beëindiging overeenkomst

Indien de wederpartij zijn/haar verplichtingen tegenover de Amsterdam Kliniek niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, de wederpartij in surseance van betaling of staat van faillissement verkeert, dit heeft aangevraagd of er beslag op zijn bezittingen is gelegd, dan heeft de Amsterdam Kliniek het recht de betreffende overeenkomst te beëindigen zonder ingebrekestelling met behoud van aanspraak op eventuele schadevergoeding.

Intellectuele eigendomsrechten

Niets van de uitingen, diensten, producten en materialen van de Amsterdam Kliniek mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd, digitaal of analoog. Dergelijke toestemming kan alleen worden verleend door Lydia Boeken en worden aangevraagd via info@amsterdamkliniek.nl.

Het is eveneens verboden om de inhoud van de website of andere sociale media te wijzigen. Op de door de Amsterdam Kliniek geleverde informatie (inclusief beeld- en geluidsmateriaal) op de website of in de sociale media rust auteursrecht, hetzij van de Amsterdam Kliniek, hetzij van leveranciers van de Amsterdam Kliniek. Het is dan ook ten strengste verboden dergelijk materiaal te kopiëren en/of anderszins te vermenigvuldigen.

Indien de wederpartij informatie (ongeacht in welke vorm) verstrekt via de website en/of sociale media, dan wordt aangenomen dat daar geen auteursrecht op rust, tenzij dit uitdrukkelijk aangegeven is. Indien dit niet uitdrukkelijk is aangegeven, dan staat het de Amsterdam Kliniek vrij om dergelijke informatie te gebruiken.

Aansprakelijkheid

Ondanks het feit dat de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht om alle uitingen, producten en diensten van de Amsterdam Kliniek waarheidsgetrouw aan te bieden, kan volledige tevredenheid niet gegarandeerd worden. De Amsterdam Kliniek is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of verband houdende met (het gebruik van) de door de Amsterdam Kliniek verstrekte informatie of geleverde producten en diensten, tenzij anders door de wet bepaald.

Verwijzingen naar andere websites, apps of bedrijven zijn slechts ter informatie van de betreffende lezer. De Amsterdam Kliniek kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van externe websites of bedrijven, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daar worden aangeboden. Iedere aansprakelijkheid met betrekking tot websites, apps of bedrijven die geen eigendom van de Amsterdam Kliniek zijn, wordt afgewezen.

Persoonlijke gegevens

De wederpartij gaat akkoord met eventuele opslag van verstrekte en te verstrekken persoonlijke gegevens in een elektronisch bestand (zoals het elektronisch patiënten dossier) en het mailingbestand van de Amsterdam Kliniek. De geregistreerde gegevens kunnen worden gebruikt voor uiteenlopende doeleinden, zoals de realisatie van statistieken, administratie van de behandelingen of aankopen, etc. De wederpartij geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming voor dergelijk gebruik. Gebruik van de gegevens voor promotie en reclame vereist afzonderlijke toestemming van de wederpartij. De Amsterdam Kliniek is verantwoordelijk voor deze digitale bestanden. Indien de wederpartij een kopie van (delen van) zijn/haar medisch dossier wenst, dan dient hiervoor een schriftelijk verzoek te worden ingediend, vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Het verzoek kan bij Lydia Boeken per post (Moleneind 63, 1241 NJ Kortenhoef) of per e-mail (info@amsterdamkliniek.nl) worden gedaan. Het dossier wordt aangetekend naar de wederpartij verstuurd. De Amsterdam Kliniek kan kosten in rekening brengen voor het verstrekken van een kopie van (delen van) het medisch dossier. Vraagt een ander dan de wederpartij om een kopie van het medisch dossier, dan is hiervoor uitdrukkelijke toestemming van de wederpartij nodig.

Prijzen en betaling

Een deel van de prijzen voor diensten en producten staan vermeld op de website. De wederpartij is verplicht om de op de website gepubliceerde bedragen aan de Amsterdam Kliniek te betalen zodra hij/zij overgaat tot afnemen van een dienst of aankoop van een product. Eventuele kortingen dienen schriftelijk/digitaal door de Amsterdam Kliniek voorafgaand aan het afnemen van een dienst of de aankoop van een product te worden vastgesteld. Indien dit niet is gedaan, dan gaat de Amsterdam Kliniek ervan uit dat de wederpartij akkoord gaat met en op de hoogte is van de gepubliceerde tarieven en is hij/zij verplicht het volledige bedrag te betalen. De Amsterdam Kliniek heeft het recht voor bepaalde diensten (gedeeltelijke) betaling vooraf te vragen. Indien dergelijke vooruitbetaling niet plaatsvindt, dan heeft de Amsterdam Kliniek het recht de betreffende dienst niet te verlenen. Indien de wederpartij na een dienst/behandeling of product voor een vervolgbehandeling/dienst of product komt, inclusief verbetering of correctie van een eerder uitgevoerde behandeling, dan is de Amsterdam Kliniek gerechtigd om de dan geldende tarieven te hanteren zoals gepubliceerd op deze website.

Herroepingsrecht bij leveren van producten

De Amsterdam Kliniek verkoopt voedingssupplementen en huidverzorgingsproducten waaronder cosmeceuticals. De wederpartij kan een product zonder opgaaf van reden retourneren binnen 30 dagen gerekend vanaf de verkoopdatum op de nota, waarbij het product zich in de onbeschadigde, ongeopende en originele verpakking dient te bevinden. Eventuele verzendkosten komen voor rekening van de wederpartij. Restitutie van het aankoopbedrag vindt binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product plaats. Uitzondering hierop vormen producten die gekoeld dienen te worden bewaard; op deze producten bestaat geen herroepingsrecht en deze kunnen dus niet worden geretourneerd.

Klachten

Indien de wederpartij niet tevreden is over een behandeling/dienst of product, hanteert de Amsterdam Kliniek een duidelijke traject om de klacht in behandeling te nemen. Zie hiervoor de klachtenprocedure.

Wijzigingen

Het staat de Amsterdam Kliniek te allen tijde vrij om deze Algemene voorwaarden te wijzigen. Na wijziging vervallen alle eerdere versies van de Algemene voorwaarden. In geval enige bepaling uit deze Algemene voorwaarden volgens de wet onuitvoerbaar is, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zal de betreffende bepaling zo spoedig mogelijk zodanig gewijzigd worden dat deze overeenkomstig de wet is.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen voorgelegd worden aan de Nederlandse rechter.

Annuleren en no-show

Het kan gebeuren dat een afspraak niet door kan gaan. De Amsterdam Kliniek biedt de mogelijkheid een afspraak kosteloos af te zeggen, echter wel onder bepaalde voorwaarden:

intake integrale geneeskunde: minimaal 48 uur van tevoren; indien minder dan 48 uur wordt €75,- in rekening gebracht;

vervolgconsult integrale geneeskunde: minimaal 24 uur van tevoren; indien minder dan 24 uur wordt €60,- in rekening gebracht;

bloedafname: minimaal 24 uur van tevoren; indien minder dan 24 uur van tevoren wordt €60,- in rekening gebracht;

medisch-cosmetische behandeling: minimaal 24 uur van tevoren; indien minder dan 24 uur van tevoren wordt €60,- in rekening gebracht.

In het geval van een no-show wordt standaard €60,- in rekening gebracht met uitzondering van een intake integrale geneeskunde: in dit geval zijn de kosten €75,-.